DigiC in gesprek met Willem Pel van digiGO

In een inspirerend gesprek met Willem Pel, projectmanager bij digiGO voor adoptieprojecten en use cases van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO), leren we over zijn passie voor innovatie en duurzaamheid in de bouwsector. Ook delen we inzichten over het Merwede LAB project “Gebiedsgericht materialenpaspoort” in de hoogstedelijke gebiedsontwikkeling Merwede in Utrecht, een initiatief dat de kracht van digitalisering en circulaire transitie belichaamt.

21 maart 2024 4 minuten

Willem’s professionele reis heeft hem door verschillende facetten van de bouwsector geleid, van de praktische wereld van piping en offshore tot de digitale revolutie in IT en softwareontwikkeling. Zijn unieke traject weerspiegelt een diepgaand begrip van de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met de evolutie van de sector, en vormt de basis voor zijn passie om duurzame verandering te bewerkstelligen. Het viel hem vooral op dat ontwikkelde software niet altijd effectief in gebruik werd genomen. Dit wakkerde de vraag aan “Hoe kunnen we de sector helpen de IT beter te gebruiken?” Sindsdien begeeft Willem zich steeds meer op het raakvlak van IT en proces- en ketensamenwerking door zijn werk bij digiGO.

De rol van digiGO op weg naar een circulaire bouweconomie
Als projectmanager bij digiGO, een organisatie die streeft naar versnelde, innovatieve en efficiënte bouwprocessen, staat Willem aan de frontlinie van de digitale transformatie van de sector. Met het DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving) als leidend kader en het digiAkkoord als motor voor collectieve vooruitgang, zet digiGO zich in voor het versterken van ketensamenwerking en het stimuleren van digitale innovatie om de bouweconomie van de toekomst vorm te geven.

Het digiAkkoord is in 2023 door de bouw-, ontwerp- en technieksector tot 2030 gesloten, met als doel een versnelde digitalisatie te realiseren om maatschappelijke bouwopgaven in Nederland aan te pakken. Het akkoord omvat verschillende digiDeals en actielijnen, waarbinnen concrete projecten en programma’s vallen. Actielijn 7 richt zich specifiek op het efficiënter maken van verduurzamingsinspanningen door digitalisering en standaardisatie, met een focus op het organiseren van verduurzaming en ketenrapportage. digiDeals fungeren als sector-specifieke overeenkomsten. “De samenwerking met DigiC is van belang vanwege hun regionale expertise. DigiC kan zowel kennis terugkoppelen naar de sector als inzicht bieden in praktijkgerelateerde behoeften”, aldus Willem.

Innovatie in de praktijk: Gebiedsgericht Materialenpaspoort Merwede
Willem is betrokken bij het Merwede LAB project Gebiedsgericht Materialenpaspoort. Dit project streeft naar een materialenpaspoort op gebiedsniveau, wat hergebruik en verhandelbaarheid van materialen bevordert voor een circulaire bouweconomie. Wat dit project zo uniek maakt, is het gebiedsgerichte paspoort dat niet alleen de woningen, maar ook de hele omgeving omvat.

Hoewel het project uitdagend is vanwege de vele betrokken stakeholders en de omvang – met 6.000 woningen en openbare ruimtes – ziet Willem het vooral als een kans. In een wereld die voortdurend verandert, biedt dit project een platform voor innovatie en vooruitgang. “Gelukkig hebben we al deelnemers met ervaring in materiaalpaspoorten, wat aantoont dat duurzaamheid serieus wordt genomen en dat er een grote bereidheid is om hieraan bij te dragen.”

Vanuit samenwerkingspartner Merwede LAB*, in samenwerking met DigiC en C-Creators, worden eigenaren en de overheid ondersteund bij het opzetten van het materialenpaspoort, waarbij we ons richten op het vergemakkelijken van toekomstig hergebruik en het stimuleren van de verhandelbaarheid van materialen. Door materialenpaspoorten integraal onderdeel te maken van bouwwerkdossiers, vergroten we de mogelijkheden voor toepassingen zoals beheer en onderhoud. Willem ziet dit project als een broedplaats voor kansrijke initiatieven en is  enthousiast over de mogelijkheden die het biedt voor verdere ontwikkeling en samenwerking.

Bron: Lola Landscape Architects

Verdere ontwikkeling van materialenpaspoorten
Het is essentieel dat de overheid consistent en met vertrouwen vragen blijft stellen en handelt, zodat de sector zich hierop kan afstemmen. Het is ook belangrijk dat de overheid zich conformeert aan Europese trends, omdat fabrikanten vaak aan meerdere partijen in Europa leveren.

Voor de sector is het een uitdaging om duurzaamheidsinformatie van producten op een eenduidige manier weer te geven. Dit betreft welke informatie nodig is en hoe deze data geclassificeerd wordt. Een gangbare productieclassificatie is van belang om de kwaliteit van het product te waarborgen en eigenaarschap over specifieke data te definiëren. “We proberen dit ook toe te passen in de praktijk via de casus in Merwede.”

Samenwerking met DigiC
“Ik ben enthousiast over het Merwede LAB project Gebiedsgerichte Materialenpaspoort en hoop dat het snel van de grond komt.” Samen met Merwede LAB, C-Creators en DigiC willen we de deelnemers ondersteunen om gezamenlijk stappen te zetten richting verduurzaming en om de gewenste resultaten te behalen. Merwede is een prachtig project waarin de bouwsector en de omgeving samenkomen. Als digiGO kijken we mee omdat dit een praktisch toepassingsgebied is waar diverse initiatieven samenkomen.

Willem’s boodschap aan de DigiC community is simpel: investeer in duurzame IT-oplossingen die toekomstbestendig zijn. Duurzaamheid van data is van vitaal belang op de lange termijn. We moeten oplossingen ontwikkelen die niet alleen voor specifieke projecten gelden, maar breed toepasbaar zijn. “Laten we samen streven naar langetermijnoplossingen die ons allemaal ten goede komen.”

*Het eigenarencollectief van Merwede LAB bestaat uit: Gemeente Utrecht, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Janssen de Jong, Greystar, AM, Synchroon, Boelens de Gruyter, G&S&, Roundhill Capital, Lingotto en 3T Vastgoed.

Merwede LAB wordt onder andere gefinancierd door nationaal programma Kansen voor West, onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?