Home

Circular Awards 2024

Welkom op onze website! En tof dat je meer wilt weten over DigiC. Omdat we in een korte pitch van maximaal 60 seconden natuurlijk niet alles kwijt kunnen over ons programma, vind je op deze pagina alles wat je moet weten over DigiC!

DigiC is aanjager van digitalisering binnen de circulaire bouw. Als onderdeel van ROM Utrecht Region* stimuleren we innovatie, publiek-private samenwerking en kennisdeling. Hierbij richten we ons op fabrieksmatig bouwen, digitalisering van materialen en slimme bouwlogistiek. Samen versnellen we de circulaire bouw in Nederland.

*DigiC is een programma gepositioneerd onder de regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, een organisatie met publieke aandeelhouders, gericht op het versterken van de regionale economie en werkgelegenheid. ROM’s zijn neutrale spelers in de regio en hebben geen winstoogmerk.

Onze missie is het versnellen van circulair bouwen in Nederland door het bevorderen van digitalisering. 

Home

Achtergrond & Actielijnen

In 2021 formuleerden meer dan 70 organisaties gezamenlijk een missie en roadmap op het thema digitalisering in de circulaire bouweconomie. In dit onderzoek is digitalisering geïdentificeerd als een kans om circulair bouwen te bevorderen en is de focus van het programma bepaald.

Digitalisering van de circulaire bouw speelt een cruciale rol bij het bereiken van de doelen in het Convenant Duurzame Woningbouw van provincie Utrecht. Hoe helpt digitalisering circulair bouwen? Digitalisering is een cruciale factor voor het schaalbaar maken van circulair bouwen. Met geavanceerde modellering, digitale technologieën en innovatieve systemen zijn de circulaire principes toe te passen in de industriële bouw, waarbij materialen en grondstoffen worden hergebruikt, CO2- uitstoot wordt verminderd en biodiversiteitsverlies wordt tegengegaan. 

Het onderzoek identificeerde ook vijf marktbehoeften rondom de circulaire bouweconomie die moeten worden aangepakt. Zo is er behoefte aan:

 • kennisontwikkeling op de snijvlakken van circulaire bouw, industrialisatie, ICT en logistiek;
 • bewustwording over digitale randvoorwaarden en het ontwikkelen van digitale vaardigheden ten behoeve van circulair bouwen;
 • circulaire ketenafstemming tussen opdrachtgevers in de overheid en bouwondernemers;
 • netwerken en matchmaking om vernieuwende partners en innovatieprojecten te vinden;
 • lobby voor digitaliseringsstandaarden en datadeelkansen ten behoeve van circulair bouwen.

Om aan deze behoeften te voldoen, zetten we in 2022 het innovatie-ecosysteem en programma DigiC op, dat staat voor Digitalisering in de Circulaire Bouweconomie. De provincie Utrecht heeft dit programma onder andere mogelijk gemaakt om een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van het Convenant duurzame woningbouw. Het programma is vervolgens van start gegaan met de ondertekening van de Letter of Commitment door provincie Utrecht, ROM Utrecht Region, Vialis, Daiwa House Modular Europe, Stamhuis, digiGO.nu, TNO, Rabobank en Arcadis.

We werken met een ledenmodel, waarbij samenwerking tussen de leden het innovatie-ecosysteem in de komende jaren verder versterkt. De leden committeren zich gezamenlijk aan de missie van DigiC om circulair bouwen in Nederland te versnellen door digitalisering te bevorderen en dragen financieel bij aan het programma. Dit wordt gedaan via een doe-programma met concrete innovatieprojecten en een breed scala aan activiteiten. Daarbij wordt DigiC gedragen door een actieve community met zowel private als publieke partijen en een innovatie-ecosysteem dat gebaseerd is op samenwerking tussen de leden.

Voor de invulling van het programma zijn er drie inhoudelijke actielijnen opgesteld:

 1. Digitalisering gebouwde omgeving en datadiensten.
 2. Fabrieksmatig bouwen.
 3. Slimme bouwlogistiek.

Innovatieprojecten

Bij DigiC initiëren we innovatieprojecten met onze leden die bijdragen aan de transitie naar een circulaire bouweconomie. Deze projecten dragen ieder bij aan één de drie actielijnen. Dit zijn onze huidige innovatieprojecten:

 1. Gebiedsgericht materialenpaspoort Merwede
  Met het gebiedsgericht materialenpaspoort in Merwede, werken we samen met Merwede LAB en de acht ontwikkelaars betrokken bij dit project, op gebiedsniveau aan het vastleggen en beschikbaar maken van informatie van materialen. Op deze manier wordt toekomstig hergebruik en verhandelbaarheid van materialen mogelijk gemaakt en draagt dit project bij aan een circulaire bouweconomie.
 2. Gebouw as-a-service Merwede
  In het Merwede gebied werken we samen met o.a. Merwede LAB en Circular Finance Lab aan het initiëren van het eerste gebouw as-a-service in Nederland. Bij dit as-a-service concept hoort een vernieuwende financieel-juridische samenwerkingsstructuur: het Circular Service (CiSE) model. Het voordeel van dit as-a-service concept is dat leveranciers mede verantwoordelijk zijn en worden beloond voor het sturen op levensduurverlening en hergebruik van materialen en producten na afloop van de levensduur. Deze hebben daarna een grote kans om wederom in het economisch verkeer terecht te komen.

3. Data delen parametrische protocollen t.b.v. circulariteit
Parametrische modellen worden steeds meer gebruikt in de bouw, maar het gestandaardiseerd delen van de data van parametrische modellen tussen softwarepakketten werkt niet goed. In dit project beoordelen en implementeren we een aantal toepassingen van parametrisch data delen en waar nodig zorgen we voor nieuwe afspraken en standaarden. Door de standaardisering van het delen van parametrische modeldata te verbeteren, kunnen bouwprofessionals effectiever werken aan het bevorderen van circulariteit in de bouwsector. Dit doen zij door het maken van duurzamere materiaalkeuzes, het optimaliseren van ontwerpen voor hergebruik en demontage, en het uitvoeren van gedetailleerde levenscyclusanalyses.

4.  Zelfvoorzienende circulaire fabriekswoning  
De provincie Utrecht staat voor een grote woningbouwopgave en kampt tegelijkertijd met netcongestie. Deze twee uitdagingen worden verenigd in een zelfvoorzienende circulaire fabriekswoning. Samen met de betrokken partijen zijn we op zoek naar technische oplossingen om dergelijke woningen te realiseren die bijdragen aan circulariteit door het minimaliseren van primaire grondstoffen, het faciliteren van hergebruik en demontage, het verminderen van energieverbruik en afval, en het bieden van flexibiliteit en aanpasbaarheid voor toekomstige behoeften.

5. Versnellen van de circulaire woningbouw door het ‘first time right’ principe 
PLANALOGIC ontwikkelt een parametrische ontwerptool die in heel Nederland de kansrijke locaties en kavels voor woningbouw aanwijst inclusief de mogelijke woningontwerpen op die plek. Deze tool draagt bij aan circulariteit doordat in deze woningontwerpen circulariteitsparameters direct met elkaar vergeleken en afgewogen worden. Hierdoor is de kans groter dat circulaire ambities vanaf het begin meegenomen worden in het ontwikkelproces.

Sluit je aan!

DigiC bestaat dankzij de kennis, ervaring en inzet van haar leden die samen een hecht ledennetwerk vormen. Ben jij een ondernemer die actief is in de bouw? En heb jij ambities op het snijvlak van digitalisering en circulariteit? Sluit je dan aan bij ons innovatieprogramma!

Doe mee!

Ledennetwerk

Zonder onze leden geen DigiC! Onze leden vormen een actief en hecht ledennetwerk, nemen deel aan onze innovatieprojecten, delen kennis en zijn aanwezig bij onze marktinnovatiedagen en andere (partner)events. Afhankelijk van het soort lidmaatschap faciliteren we matchmaking, bieden we hulp bij fondsaanvragen en projectfinanciering en profiteer je van onze PR. We onderscheiden drie soorten leden:

 1. Captains: als captain geef je sturing aan het programma.
 2. Leden: als lid (kosten variëren afhankelijk van grootte van bedrijf) zetten wij ons in als matchmaker, profiteer je van onze PR en doe je mee aan projecten.
 3. Supporter: als supporter profiteer je kosteloos van ons netwerk, kennis en lobby.

 Doe jij ook mee? 

Zonder onze leden geen DigiC en daarom willen we ze hier graag nog even benoemen:

Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, digiGO, Vialis, Stamhuis, Rabobank, Arcadis, TNO, ROM Utrecht Region, Walraven, Merwede LAB, Van Dillen Bouwgroep, Packhunt, Re Use Materials, Bloemendal Bouw, Planalogic, Sustainer, Circular Finance Lab, Repurpose, Innobrix, Foremore, Aeroscan, Rtunda en Hibin. 

Op de hoogte blijven van innovaties en ander ondernemersnieuws?